สุขภาพจิตดีได้ด้วยการมีความสุข

Optimal Integration  > Health >  สุขภาพจิตดีได้ด้วยการมีความสุข

สุขภาพจิตดีได้ด้วยการมีความสุข

0 Comments
สุขภาพจิตดีได้ด้วยการมีความสุข

ความสุข เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย เด็กที่มีความสุข สมองจะเจริญเติบโต ทำให้ปรับตัวและเรียนรู้ได้ดี โดยความสุขทำให้คนทุกเพศทุกวัยมีพลังมากขึ้นที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น และมองเป้าหมายชีวิตเป็นเรื่องท้าทาย เปรียบเสมือนเป็นแรงขับเคลื่อน หรือเป็นแรงผลักดันให้ทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อมีชีวิตที่สมหวังมากขึ้น แต่ความสุขนั้นเกิดขึ้นเองไม่ได้ เพราะมันเป็นผลลัพธ์ของการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย ซึ่งความสุขจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบ 4 อย่างนี้ ได้แก่

               1.    สภาพจิตใจ คือ การที่สภาพจิตใจที่เป็นสุขหรือทุกข์ เป็นการรับรู้สภาวะของตนเองที่ส่งผลต่อจิตใจ ว่าอารมณ์ ณ ตอนนั้นเรามีความรู้สึกเช่นไร ไม่ว่าจะเหงา เศร้า หรือ กำลังดีใจก็ตาม

               2.    สมรรถภาพทางจิตใจ คือ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การจัดการปัญหาต่างๆ เพื่อดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข เราสามารถปรับตัว หรือเริ่มต้นที่จะเข้าหา และรู้จักกับผู้คนรอบข้างได้อย่างไร

               3.    คุณภาพจิตใจ คือ คุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจในการดำเนินชีวิตอย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ก็คือเป็นลักษณะทางจิตใจของเรา ว่าเราจะเลือกดำเนินหรือดำรงชีวิตของเราไปในทิศทางไหน หากเราดำเนินชีวติที่ไม่สนใจคนรอบข้าง สร้างแต่ความเดือดร้อน ผลที่ตามมาก็จะทำให้จิตใจเราทุกข์ คนในครอบครัว และคนรอบข้างก็จะไม่มีความสุขตามเช่นกัน

               4.    ปัจจัยที่สนับสนุน คือ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น คนในครอบครัว ชุมชน รายได้ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ที่ช่วยให้คนเรามีความสุข เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่จะสร้างสุขภาพจิตมนุษย์ทุกคนให้เกิดความสุข หากเราอยู่ในครอบครัวที่ไม่ดี เช่น พ่อแม่ไม่สนใจ หรือ การทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการตบ ตี หรือด่าทอด้วยคำพูดที่รุนแรง สิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อเด็กและคนรอบข้าง ทำให้เกิดความเสื่อมทางจิตใจ ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ตามมาด้วยเช่นกัน รวมไปถึงสภาวะแวดล้อม สังคมและชุมชนก็เช่นกัน หากเรานำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยเกื้อหนุนสิ่งที่ดี กลุ่มคนในสังคมก็จะนำสิ่งที่ไม่ดีมาให้ตัวเราด้วย ดังนั้นเราควรจะเลือกและหลีกเลี่ยงการพบเจอกับสภาวะที่ไม่ส่งผลดีต่อจิตใจออกไป เพื่อให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และทำให้สุขภาพจิตของเราเติบโตไปกับสิ่งดีดี ที่เรารับเข้ามา เมื่อตัวเรามีความสุข คนรอบข้างก็จะมีความสุขตามมา